/ 4 نظر / 27 بازدید
دخترشمال

از رها کردن نترس.. هیچکس نمیتواند , چیزی که مال تو هست را بگیرد! و تمام دنیا نمیتوانند, چیزی که مال تو نیست را حفظ کنند...

دخترشمال

نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامعه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد