/ 5 نظر / 32 بازدید
دخترشمال

بآد وزید .. دانه ای را که مورچه با خود میبُرد بر زمین انداخت ! مورچه دانه را برداشت و به خدا گفت : گاهی یادم میرود که همرامی ، کاش بیشتر بآد بوزد ..

سپیده

انسانها بازی کردن رو دوست دارند سعی کنیم هم بازیشون باشیم ، نه اسباب بازیشون

دخترشمال

نگران فردایت نباش ، خدای دیروز و امروزت ، فردا هم هست ؛ فردایت قشنگ ...